Skip to content

Den sjukskrivna jämställdheten

oktober 18, 2012

Nästan 300 arbetsdagar mer än män lägger kvinnor ned på hushållsarbete och tid med barnen under småbarnsåren. Det är troligen den största orsaken till att småbarnsmammor är mer sjukskrivna än papporna.

Försäkringskassan ska utreda varför kvinnor med småbarn i åldern 0 – 6 år är mer sjukskrivna än männen. De borde börja med att kontakta SCB, Statistiska Centralbyrån som vid tre tillfällen under 20 år gjort intressanta och lärorikta tidsanvändningsstudier. Med start år 1990-91 samt därefter 2000-01 och nu senast 2010-11 har SCB undersökt hur kvinnor och män i olika åldrar och livssituationer använder sin tid.

Ett helt år utan semester

Av den senaste rapporten ”Nu för tiden” från juni 2012 framgår att kvinnorna i småbarnsfamiljerna i genomsnitt använder 65 minuter mer per dygn av sin tid än männen till hushållsbete, omsorg om egna barn, matinköp och resor i anslutning till detta. Per genomsnittsdag använder kvinnor 5 timmar och 42 minuter till detta och männen 4 timmar och 37 minuter.

Omräknat på helår motsvarar denna skillnad 395 timmar per år eller under hela småbarnsperioden nära 300 arbetsdagar (heltid 8 timmar). Det betyder att en småbarnsmamma i snitt arbetar nästan ett helt år med oavlönat hushållsarbete m.m. utan semester fram till dess barnet att fyllt 6 år. Därför är det inte särskilt förvånande att dubbelarbetande kvinnor som dessutom är mer exponerade för förkylda och febriga barn är mer sjukskrivna.

Kvinnor har splittrad egentid

Nu invänder kanske någon att småbarnspappor utför mer avlönat yrkesarbete än mammorna, och det är sant. Men utifrån egen (tre barn) och andras erfarenhet så är det mera fysiskt och psykiskt krävande att dubbelarbeta och ha ett uppsplittrat liv som mer närvarande småbarnsförälder än att vara en mer frånvarande förälder på en arbetsplats med mer sammanhållna rutiner (och på distans från barn med allehanda förkylningar m.m.).

När det gäller resten av ett genomsnittsdygn så är inte skillnaderna så stora när det gäller personlig tid, studier och fritid. Däremot vet vi från tidigare tidsanvändningsstudier att kvinnor i högre utsträckning än män har en mer uppsplittrad personlig tid och fritid än män. Det är m a o vanligare att kvinnor än män avbryter och/eller tillbringar sin personliga tid och fritid i nära anslutning till hushållsarbete och omsorg om de egna barnen.

Kort sagt är det vanligare att män har en mer sammanhållen ”egentid” än kvinnor som ”tar sig tid” att läsa en bok (fritid) etcetera när barnen sover middag och liknande. Dessutom tror jag att det är vanligare att kvinnor håller dörren öppen till badrummet (personlig tid) än männen när de borstar tänderna o.s.v.

Livspusslet kan aldrig läggas individuellt

Det är mycket oroande att socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (m) som initierat försäkringskassans kommande undersökning i en radiointervju har sagt – Men att kvinnor, mitt i livet, är dubbelt så mycket sjukskrivna som män gör att vi misstänker vi att det ändå finns andra bekymmer som syns här i statistiken. Att det är livspusslet, inte minst för småbarnsfamiljer, som blir väldigt besvärligt, och att detta i praktiken syns i sjukskrivningarna.”

Det finns en risk för att frågan om livspusslet av alliansregeringen än en gång individualiseras och reduceras till en fråga om ytterligare nya RUT-avdrag. Tvärtom är dagens s.k. livspusselproblematik ett resultat av de senaste årtiondenas försämringar av välfärden och arbetsrätten. Läs gärna min blogg om denna fråga ” Livspusslet kan aldrig läggas individuellt” https://larsback.wordpress.com/2011/02/17/livspusslet-kan-aldrig-laggas-individuellt/

Sammanfattningsvis är det inte bara kvinnor med småbarn som är sjukskrivna, utan även jämställdheten är alltjämt sjukskriven (frånvarande) i vårt land.  En delad individuell föräldraförsäkring är nog en del av medicinen som kan göra kvinnorna lite friskare.

Media:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5314132

http://www.dn.se/nyheter/sverige/mammornas-sjukfranvaro-under-lupp

http://www.dn.se/nyheter/sverige/deltidsarbetande-kvinnor-forvantas-hinna-sa-mycket

http://www.aftonbladet.se/wendela/article15627380.ab

http://www.aftonbladet.se/wendela/kronikorer/malinwollin/article15629104.ab

Annonser

Riskkapitalets svarte riddare

oktober 15, 2012

Än en gång träder chefredaktören för Dagens Samhälle, Mats Edman fram och tar strid för riskkapitalets rätt att tjäna pengar på sjuka, barn och äldre. Likt den svarte riddaren i Monty Pythons The Holy Grail/Spamalot) vägrar han ge tappt.

Från en position som chefredaktör för Sveriges Kommuners och Landstings tidning Dagens Samhälle har Mats Edman gång efter gång attackerat alla som ifrågasätter de s.k. riskkapitalbolagens agerande och vinster i svensk välfärdssektor. Tidigare är det främst Dagens Nyheter artiklar om Carema som varit måltavla för de Edmanska angreppen.

På DN Debatt denna gång är siktet inställt på socialdemokraterna som ska omvändas till den syn på vinster i välfärden som Mats Edman företräder.  I artikeln framför han många märkliga påståenden såsom; ”Kontroversen gäller nu om internlån i industriföretag, kommuner och riskkapitalägda koncerner i framtiden ska kunna användas för att bland annat minimera skatter. Flera välfärdskoncerner – som Carema, Capio och Academedia – saknar sådana upplägg.”

Men enligt SvDs artikelserie från 2011, så är det just sådana upplägg med interna lån som gjort det möjligt för dessa företag att år efter år ”gå med förlust”.  Av SvD den 10 mars 2011 framgick;

”Ett exempel är Ambea, ägare till svenska Carema. I samband med att Triton och KKR förra våren köpte företaget tog Ambea upp lån på sammanlagt 8 miljarder kronor, enligt årsredovisningen hos Bolagsverket. Av dessa består 4,1 miljarder kronor av ett lån från Triton och KKR. Räntan på lånet, som löper i 30 år, är 12 procent. Det betyder en räntekostnad på nästan 500 miljoner kronor om året. Tillsammans med räntan på andra lån utraderar det Ambeas vinst och betyder att skatten med stor sannolikhet går mot noll. Tolv procent kan jämföras med räntan på Ambeas banklån som är under 5 procent. Räntan betalas inte kontant utan läggs på skulden som därmed ökar varje år. Bolaget redovisar ändå räntan som en kostnad.”

Mats Edman har inte gjort direkta attacker mot SvD, istället har Dagens Samhälle på nyhetsplats, exempelvis i nr 18 år 2012 indirekt försökt att dämpa kritiken och rättfärdiga upplägget genom att påpeka att; ” I Sverige betalar koncernen in runt 2 miljarder per år i sociala avgifter och källskatter.” Vad nu detta har med saken att göra mot bakgrund av att landstingen och kommunerna också betalar in källskatt och sociala avgifter för den personal som än så länge är offentligt anställda i välfärdssektorn. I samma artikel beskrivs också att Triton och KKR ägs av olika pensionsfonder och IKEA och att därmed pengarna i slutändan egentligen går tillbaka till vården av gamla och sjuka?!

Denna typ av artiklar i Dagens Samhälle och chefredaktörens ständiga korståg mot de som är kritiska mot vinster och avancerad skatteplanering i välfärdssektorn ser jag som f.d. journalist som märkliga. Det är svårt att tro att chefredaktören för snart 30 år sedan skrev en handbok för journalister i konsten att undersöka företag. Ty 1984 gav Mats Edman tillsammans med Ragnar Boman och Jan Mosander ut boken ”Vita miljoner …. och svarta.

Apropå ”svarta” så påminner han tyvärr numera mer om den svarte riddaren som förekom i Monty Pyhtons film the Holy Grail samt i scenversionen Spamalot som gick på svenska scener härom året. Ni kommer kanske ihåg rollkaraktären som vägrade att ge upp.

Undrar vad som kommer härnäst, ett angrepp på LO som försöker få socialdemokraterna att inta en helt annan position än den som Dagens Samhälles chefredaktör önskar sig?

För övrigt börjar Dagens Samhälle alltmer kännas som en publikation från Timbro eller Svenskt Näringsliv, tråkigt att en tidigare intressant och saklig tidning alltmer påminner om en megafon för särintressen.

Media:

http://www.dn.se/debatt/falska-premisser-i-debatten-om-vinster-i-valfarden

http://www.dn.se/nyheter/sverige/lo-kraver-att-lofven-andrar-sig-om-vinst-i-valfard

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5309097

http://www.svd.se/naringsliv/skattepengar-lockar-riskkapitaljattar_5992389.svd

En riksdagsmotion:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-201213So487-En-jamlik-oc_H002So487/?text=true

Kent Werne, den förste granskaren:

http://kentwerne.se/granskande-artiklar/den-nya-valfardsindustrin/fakta-om-de-storsta-inom-varden-och-skolan/

Återreglera innan nästa dödsolycka

oktober 14, 2012

Nyligen presenterades haverikommissionens rapport om bristande säkerhetsarbete vid den tragiska tågolyckan i Kimstad 2010. Men ingen analys har gjorts av den långa beställare- och entreprenörskedjan innan dödsolyckan.

De senaste dagarna har media rapporterat om Statens Haverikommissions utredning av den tragiska tågolyckan i Kimstad för två år sedan. Inför ett banarbete svängde en grävmaskin ut med skopan över spåret intill där ett X2000-tåg kom i 129 km/h. Resultatet blev en kraftig kollision där en passagerare avled och 20 skadades.

I rapporten får Trafikverket kritik för att de inte anses har åtgärdat systematiska säkerhetsbrister. Det konstateras också att det inte fanns någon skydds- och säkerhetsplanering inför arbetet. Hade en sådan plan upprättats så skulle med stor sannolikhet trafiken i spåret intill stoppats under arbetet och dödsolyckan undvikits.

Vad som däremot förbigås med tystnad av såväl media som i Haverikommissionens rapport är den långa beställare – och entreprenörskedja som var involverad på olika sätt i banprojektet vid Kimstad.  Minst sju stycken organisationsnivåer och/eller företag var på olika sätt inblandade i projektet.

Av rapporten framgår att; 1) arbetet beställdes internt av ”Leverans anläggning”, 2) ”Investering” gjorde en upphandling och fick in två anbud, 3) en lokal delprojektledare utsågs inom Trafikverket, 4) Strukton vann anbudet men det gick vidare till, 5) Svensk Banteknik, 6) Svensk Järnvägsteknik och 7) Gabriel Nilsson AB.

Den 20-årige föraren av grävmaskinen vid olyckan var sedan en månad anställd av det sista företaget i den långa kedjan, Gabriel Nilsson AB, och mår förmodligen inte särskilt bra än idag. Samtidigt kan vinnaren av anbudet Strukton som olycksåret 2010 omsatte 1miljard obekymrat fortsätta att vinna nya anbud som sedan läggs ut på en ny kedja av underentreprenörer.

Utifrån egen erfarenhet från av en annan del av kollektivtrafikbranschen är det lätt att inse att det i varje led i den långa kedjan troligen är mest prioriterat att räkna hem vinst på sin ”länk” i entreprenadkedjan. När det gäller överföringen av säkerhetsbestämmelser föds det en obehaglig känsla att kunskapen och insikten riskerar att spridas på samma sätt som vid barndomens ”viskningslek”. Det innebär att den sista länken får veta minst om vad som verkligen gäller.

Tidigare har bland annat fackförbundet SEKO i samband med dödslyckor bland banarbetare pekat på riskerna med allt flera inblandade entreprenörer. Olycksåret 2010 omkom två banarbetare vid två olika arbetsplatsolyckor.

Flera röster har tidigare höjts i den allmänna debatten för en återreglering av vår järnväg. Risken är annars stor att avreglerings- och viskningsleken fortsätter tills Sverige drabbas av lika allvarliga olyckor som exempelvis Clapham 1988 och Paddington Station i London 1999.

Dessa tågolyckor var ett resultat av den stora avregleringen i UK och borde ha lärt oss att det är dags att återreglera järnvägen innan nästa dödsolycka inträffar. Dessutom så slipper vi då riskera att stora delar av de 522 miljarderna, som alliansregeringen säger sig vilja anslå för olika järnvägssatsningar under åren 2014 – 2025, inte försvinner som vinster i en lång och farlig entreprenadkedja.

Haverikommissionens rapport om Kimstad:

http://www.havkom.se/virtupload/reports/RJ%202012_03.pdf

Media:

http://www.dn.se/debatt/vi-gor-den-storsta-satsningen-pa-jarnvagsunderhall-nagonsin

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=5305494

http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7994205

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/tagolyckan-i-kimstad-utredd

http://ltarkiv.lakartidningen.se/2012/temp/pda40568.pdf

Återreglering av järnvägen:

http://www.seko.se/Global/PDF’er/Program/SEKOs_jarnvagspolitiska_program_20120420.pdf

http://www.vansterpartiet.se/en-sammanhallen-jarnvag-for-sverige/

Äta Sova Dö – en film för regering och riksdag

oktober 6, 2012

Har ni sett filmen ”ÄTA SOVA DÖ” , Gabriela Pichler första långfilm? En fantastisk film som visar livsvillkoren i arbetslinjens Sverige. Gå och se den, det borde även regeringen och riksdagen göra. För även om det inte är en dokumentärfilm, så visar den tydligt vardagens villkor för helt vanliga människor någonstans i Sverige.

Samtliga skådespelare gör mycket trovärdiga gestaltningar av de personer de ska skildra i denna mycket sevärda skildring av vår samtid. Alla, från huvudrollerna till de mindre birollerna gör sina tolkningar av sina karaktärer  på ett sätt som är fyllda av respekt för alla de människor vars levnadsöden skildras.

Vill ni få ett smakprov kan ni klicka på länken nedan, men gå och se den;

http://www.youtube.com/watch?v=aGiz07UnZrM

Ett Nordkoreanskt kort från Moderaterna

oktober 5, 2012

Ett moderat vykort låg i min brevlåda. När jag läst det började jag tänka på Nordkorea. Det som förenar moderater och nordkoreas ledare är att ”kulisser” används för att dölja sanningen om byggnation och samhällsutveckling.

När jag kom hem idag till vår lägenhet i Farsta utanför Stockholm så låg det ett färgglatt vykort från Moderaterna innanför dörren. På ena sidan fanns det nybyggda hus avbildade och på den andra sidan en hälsning från borgarrådet Sten Nordin (m) som ”förklarade” att; ”De här bostäderna är en del i vårt arbete med att göra Stockholm ännu bättre”.

Det som Moderaterna ”glömmer” att nämna i sammanhanget är att det aktuella bostadsområdet planerades under den tid som Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade majoriteten i Stockholms Kommun.

De som tror att de nya moderaternas fallenhet för historierevisonism försvann med förre partisekreterarens avgång, (ni kommer väl ihåg Sofie Arkelsten som hävdade att moderaterna var för allmän rösträtt, 8 timmars arbetsdag o.s.v.), får nog revidera sin uppfattning.

Några andra ”detaljer” som ”glöms bort” i sammanhanget är att det idag saknas exempelvis barnomsorg i området därför att moderaterna inte prioriterat en utbyggnad. Visserligen panikbyggs det just nu några förskoleavdelningar i f.d. butiker och kontorslokaler i Farstaområdet. I dessa lokaler kommer det nu klämmas in en hel del barn som dessutom får en ”stimulerande utemiljö” som är som små hundrastgårdar.

En annan fråga som Sten Nordin (m) ”glömmer” att nämna är att i dagens Stockholm finns det inte längre någon demokratisk samhällsplanering kvar.  Istället är det kapitalstarka lobbyister såsom Stockholms Handelskammare, byggbolag, en del fastighetsägare samt riskkapitalister i välfärdssektorn som bestämmer var, vad och hur det ska byggas . Borta är möjligheten till inflytande via politiska forum, hyresgäst- och villaföreningar samt andra lokala boendeorganisationer och föreningsliv.

Utbyggnaden och utvecklingen av Stockholm har förvandlats till rena ”vilda västern” där kortsiktiga ad hoc-lösningar får råda. Det enda som byggs numera är det som ”marknaden” bedömer som lönsamt, vilket inte barnomsorg, föreningslokaler, bibliotek och andra kultur- och fritidslokaler m.m. anses vara.  Resultatet kommer att bli en utarmad  ”Aniaraliknande” stads- och förortsmiljö där det enda som erbjuds är en stund tröstkonsumtion i närmaste köpcentra och en ödslig ensam kväll framför TV och datorn.

Bakom kulisserna i den moderata bostads- och samhällsutbyggnadspolitiken finns en verklighet som känns lika tom som det lyxhotell, Ryugyong Hotel, som Nordkoreas ledare låtit bygga. Ett stort monumentalbygge som är en kuliss som är lika tom och innehållslös som den moderata politiken för bostadsbyggande och samhällsutveckling. Det kan förefalla märkligt att oavsett om det är marknaden som får råda enligt de neoliberala dogmerna eller om det är de nordkoeranska förljugenheten som styr, så blir resultatet det samma – en kall värld där den starke styr.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bostadsministern-lagger-krutet-pa-fel-stalle_7556996.svd

http://www.svd.se/nyheter/stockholm/pr-byra-taljer-guld-pa-ombildning_7526072.svd

JAS 39 Gripen på löpande räkning

augusti 28, 2012

Schweiz får köpa JAS 39 Gripen till fast pris. I Sverige får medborgarna via skatten betala samma plan på löpande räkning.

Om Sverige behöver ett nytt utvecklat JAS 39 eller inte kan jag inte bedöma i detalj. Men jag är skeptisk till ett dyrt projekt som syftar till att skapa en ny generation av JAS 39 Gripen. Den som läser listan på de förändringar som ska göras får en känsla av att det i praktiken är ett nästan helt nytt plan som ska utvecklas.

Sedan undrar jag om planet kan lyfta om alla olika utländska (mestadels amerikanska) patent och delar inte får användas. Så särskilt svenskt känns inte planet även om det står SAAB på alla marknadsföringsbroschyrer och Wallenbergssfären numera åter kontrollerar företaget.

För mig som har kunskap och erfarenhet från byggverksamhet känns det mest som om någon skulle få för sig att ge ett byggbolag i uppdrag att bygga en gigantisk skyskrapa eller ett helt nytt bostadsområde på löpande räkning. För enligt ett inslag i SR Dagens Eko finns det inte något fastställt pris för de JAS-plan som ska levereras till Sverige. Det gör det däremot enligt media när det gäller de Schweiziska planen.

Hittills är det bara Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokratiska kvinnoförbundet som uttryckt sin tveksamhet inför alliansens vilja till miljardrullning med medborgarnas skattepengar. Däremot verkar den nya s-ledningen okritiskt svalt Alliansens idéer om inköp av 40 -60 nya JAS-plan. Vid en jämförelse känns beloppen i de senaste månadernas avslöjanden om vidlyftiga fester inom statliga myndigheter och stiftelser som ganska futtiga, även om också dessa är felaktiga.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5248655

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5247755

http://www.svd.se/naringsliv/schweiz-koper-22-gripen-plan_7453996.svd

http://www.dn.se/ekonomi/sa-mycket-betalar-schweiz-for-gripen

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/ett-bottenlost-sloseri-med-skattepengar/

http://www.saabgroup.com/Global/Documents%20and%20Images/About%20Saab/Investor%20relations/Financial%20reports/SAAB_AR_ENG_final_120313.pdf

Mer privatiserad infrastruktur nästa steg för alliansen

augusti 10, 2012

Enligt Anders Borg (m) är det nu läge för större statliga investeringar i bl. a. infrastruktur. Därmed tas nog snart nästa steg i privatiseringspolitiken, men denna gång via s.k. OPS- eller OPP-politik.

Media rapporterar att regeringen om några veckor i samband med sitt årliga Harpsundsmöte kommer att presentera sina investeringar. Upplägget blir nog det samma som Borgs konservativa finansministerkollega George Osborne använder i UK och innebär i praktiken en stegvis ökad privatisering av infrastruktur. En hel del av de framtida investeringarna kommer säkerligen att paketeras som olika varianter av OPS, Offentlig-privat samverkan eller OPP, Offentligt Privat Partnerskap. Ibland används även begreppet PPP, Public Private Partnership.

I Storbritannien kallas systemet för ”Private Finance Initiative” och utgör en i slutändan stor kostnadspost i de brittiska offentliga budgeterna på central och regional nivå. Nästan halva den brittiska statsbudgeten går till att betala för olika PFI-projekt. I praktiken skapas ett budgetgolv som innebär att utrymmet upp till budgettaket krymper.  Detta betyder att kommande regeringars handlingsutrymme mellan de nyliberale ekonomiska golven och taken begränsas kraftigt.

Denna finansieringsmodell eller varianter av den har redan använts och används alltjämt för olika former av investeringar i Sverige. Ett ökänt exempel är Arlandabanan och just nu pågår bl.a. byggandet av nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Ett projekt som den m-ledda lokala landstingsmajoriteten drev igenom för några år sedan.

Även nya idrottsanläggningar uppförs på samma sätt, exempelvis byggs en ny simhall i Tyresö som kommer att kosta total nästan en halv miljard för kommuninnevånarna. Hallen ägs och drivs av olika privata bolag och förutom entréavgifter så kommer kommunens alla skattebetalare att få betala ett årligt bidrag i utbyte mot att kommunen kan få köpa anläggningen för 12,5 miljoner efter 30 år när det är dags för en större upprustning av den samma.

Allt mer av vår tidigare gemensamt ägda och generella välfärd privatiseras och snart kommer även stora delar av vår infrastruktur att kontrolleras av kortsiktiga kommersiella intressen. Med hjälp av tvångskonkurrenslagar som LOV och mångåriga avtal cementeras Sverige fast i en nyliberal ekonomisk modell som enbart skapar privata vinster och samtidigt återkommande kriser, fördyringar samt försämringar för folkflertalet.

Sedan 1980-talets avregleringar har Sverige haft såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar. Men trots skiften på statsministerposten har Sveriges förvandling från en blandekonomisk stat till ett nyliberalt skyltfönster fortsatt. Det som hänt sedan alliansens valvinst 2006 är att förändringen går snabbare och bedrivs mera konsekvent på alla nivåer. Vår tids dogmatiska nyliberaler börjar paradoxallt nog att alltmer påminna om Sovjets gamla stalinister i sin syn på demokrati och individernas frihet.

Det moderata finanslandstingrådets Torbjörn Rosdahl utspel om privat tunnelbana under politikerveckan i Almedalen i somras är bara ett steg på vägen i denna politik. Det som då sågs som en lokal moderat testballong blir med största sannolikhet ett mera uttalat inslag i den moderatledda alliansens investerings- och regeringspolitik inför valet 2014.

På kommunal nivå finns det en stor risk för att behovet av ny- och reinvestering i vatten- och avloppsnätet kommer att lösas via OPS- eller OPP-politik. På motsvarande sätt kommer troligen upprustningen av flerbostadshusen från det s.k. miljonprogrammet bli en lönsam marknad för privata investerare och i slutändan få betalas dyrt av allmännyttans hyresgäster.

Hur de olika oppositionspartierna kommer att agera och reagera på det ökade inslaget av olika former av mångåriga bindande avtal när det gäller infrastrukturinvesteringar är till stor del en öppen fråga. Säkert är att Vänsterpartiet säger Nej, att Miljöpartiet kan acceptera satsningar som ses som miljövänliga och inom Socialdemokratin kommer splittringen och vilsenheten vara lika stor som den är när det gäller vinster inom välfärdssektorn.

P.S PP-Bilden ovan har jag lånat ur Anders Borgs bildvisning för journalister 120809. D.S

Några tidigare bloggar om infrastruktur och privatisering:

https://larsback.wordpress.com/2012/06/04/ett-tagran-i-realtid/

https://larsback.wordpress.com/2011/06/22/arlandabanan-ett-neoliberalt-paradexempel/

https://larsback.wordpress.com/2011/06/13/avreglering-till-vilket-pris-som-helst/

https://larsback.wordpress.com/2011/02/25/en-glomd-infrastruktur/

Ett lobbyistexempel:

http://www.chamber.se/?id=1421&newsid=43806

Medielänkar:

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/borg-sverige-mer-motstandskraftigt_7408900.svd

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5226250

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/darfor-sparar-anders-borg_7404450.svd

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/infrastruktur-starker-skanes-konkurrenskraft

http://www.guardian.co.uk/politics/2012/jul/17/george-osborne-loans-developers-building

http://uk.reuters.com/article/2012/07/18/uk-britain-infrastructure-idUKLNE86H00220120718

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5196564

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/forskare-regeringen-tanker-fel-om-infrastrukturen_7344710.svd

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/historiskt-lag-niva-pa-infrastrukturinvesteringar_7343016.svd

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/vagar-och-spar-slass-om-statens-miljarder_7342140.svd

http://www.guardian.co.uk/uk/2012/jul/16/9bn-railway-investment-unveiled-cameron

http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2012/jul/05/pfi-contracts-list?fb=native

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3504018.ece

http://www.ka.se/index.cfm?c=88484

http://www.fokus.se/2008/02/nagon-maste-betala-for-infrastrukturen/